SJ

Bộ sưu tập mới của BTicino hiện tại dựa trên hệ thống tự động hóa tư gia & tòa nhà, nơi mà mỗi thành phần đều được thiết kế để đơn giản hóa và giúp quản lý các sinh hoạt hàng ngày một cách linh hoạt và tiết kiệm hơn.